האם יש קפידא אצלנו כשיש שני חיובים שוים לא לחלק התפלה לשני ש”ץ אחד עד אשרי ובא לציון והשני מאשרי וכו’ אולי מצד קדיש תתקבל או טעם אחר ואולי לא ראינו אינו ראיה?

  אין קפידא שכזו אצלנו (ראה תורת מנחם - רשימת היומן ס"ע תיג. ובארוכה - אשכבתא דרבי ע' 54-57. ושם הביא גם מד׳ המשנ״ב קלב בבה״ל עד״ז. ובאמת מפורש כן כבר ברמ״א…

Continue Reading

Is it okay to designate the start of a Minyan after Zman Tfilla but before Chatzos where we would be having a Chassidus Shiur preceding the Minyan which starts before Zman Tfilla?

  It’s fine.   Sources: ראה שו״ע אדה״ז פט, ז, שלימוד ברבים מותר לפני תפילה שזכות הרבים דבר גדול אפילו נמשך בלימודו עד שזמן תפילה עובר. ושם ב, שמותר לכתחילה…

Continue Reading

When davening without a minyan (such as now during the covid-19 pandemic), is it halachically preferable to daven together with other people, such as the members of one’s own household? If so, is there any difference in this regard between men or women or children?

  Preferably daven with two or three other men.   ראה בארוכה בית אלקים שער התפלה יא מקו״ח להחו״י קכד בקיצור הלכות יא ד״ה ישוב. וצ״ע מש״כ שם לברך י״ח…

Continue Reading