האם יש קפידא אצלנו כשיש שני חיובים שוים לא לחלק התפלה לשני ש”ץ אחד עד אשרי ובא לציון והשני מאשרי וכו’ אולי מצד קדיש תתקבל או טעם אחר ואולי לא ראינו אינו ראיה?

  אין קפידא שכזו אצלנו (ראה תורת מנחם - רשימת היומן ס"ע תיג. ובארוכה - אשכבתא דרבי ע' 54-57. ושם הביא גם מד׳ המשנ״ב קלב בבה״ל עד״ז. ובאמת מפורש כן כבר ברמ״א…

Continue Reading