האם מותר להתפלל וללמוד עם בגדים שמלוכלכים בזרע, אם אין לי זמן ללכת למקוה ולהחליף בגדים?

  לפי ההלכה היבישה מותר. אבל ממדת חסידות יש להחליף הבגד - שו״ע אדה״ז עו, ד. על בשרו - עליו לרחוץ המקום אם נתייבשה לפני התפלה. אבל אם לחה היא…

Continue Reading