האם זה שהקפידו חסידים בטבילת עזרא, הוא רק לגבי תפלה (שמו”ע) או גם לגבי ברכת השחר והמפיל, וקריאת שמע קטנה?

  מענה: הרבה הקפידו גם בשאר ברכות. וכל שכן בקריאת שמע קטנה.  כמובן, כל זה כשאפשר. ולא לדחות ח״ו ק״ש בזמנה. או ברכת המפיל.   מקורות: ראה המצויין אצלנו כאן…

Continue Reading