שאלה: לפי הטעם שהאיסור בקידוש לבנה בשבת משום רקידה, והאיסור הוא אפילו רקידה בלא הרמת רגלים. מדוע העולם רוקדים בשבת שבע ברכות וכדומה?

  מענה: אינו דומה.   מקורות: הנה כטעם הנ״ל לגבי קידוש לבנה, כ״ה במשנ״ב תכו בשעה״צ יב. וקשה לומר שזהו הטעם להמנהג, שהרי בראשונים וקדמונים הובאו טעמים אחרים לגמרי. וטעם…

Continue Reading

מי שעומד בסעודה בר״ח טבת ונמשכה סעודתו עד הלילה במוצאי ראש חודש, והדליק נר חנוכה, האם אומר יעלה ויבוא בברכת המזון?

  תשובה: אומר יעלה ויבוא.   מקורות: ראה בענין זה כאן: https://asktherav.com/24793-i-washed-shabbos-afternoon-then-continued-farbrenging-until-chatzos/ לענין עשאו לילה בתפלת ערבית, או בהבדלה, ומספק גם באמירת ברוך המבדיל אינו אומר רצה בברהמ״ז, עיי״ש. ושם,…

Continue Reading

האם מותר לי להגיד יעלה ויבא (או אתה חוננתנו, משיב הרוח וכו’) בקול קצת חזק להזכיר לאנשים לומר אותם?

  מותר, אבל לא נכון שכל אחד ואחד יעשה כן.   מקורות: ראה צרור החיים לר״ח מטודילו, תלמיד הרשב״א, דיני טעויות בתפלה יג -  ע׳ טו - שהרמב״ן הי׳ אומר…

Continue Reading