יו״ט שחל בשבת והזכיר בתפלה שבת בחתימת הברכה אבל לא באמצע הברכה – האם יצא?

  נחלקו בזה. ולמעשה, בדיעבד לא יחזור שספק ברכות להקל.   טעמים ומקורות: בשו״ע או״ח תפז, ב: שכח לומר אתה בחרתנו ואמר יעו״י יצא. וברמ״א שם: ואפילו הי׳ שבת אם…

Continue Reading

שכח לומר ותן טל ומטר וחזר לברך עלינו במקום להזכיר בשומע תפילה.

  שאלה: שכח לומר ותן טל ומטר בברכת השנים ונזכר בברכות שלאחריה. אבל שכח שאפשר להזכיר בשומע תפלה וחזר לברך עלינו. מה דינו? מענה: יפסיק ויחזור למקום שאחז בתחילה, ויזכיר…

Continue Reading