האם יש חיוב לתת צדקה לאדם שידוע שיש לו לחם לאכול ובגד ללבוש וכו’ ואוסף צדקה להנאתו לתענוגי עולם הזה ואולי גם לתענוגות ולאיסורים שהם היפך השולחן ערוך?

  בענין שיש לו כבר ביגוד ואוכל וכו'. הנה להוי ידוע שעני רשאי לקבל צדקה עד שיהיה לו קרן שיתפרנס הוא בני ביתו מהרויח (שו"ע יורה דעה סימן רנ"ג סעיף…

Continue Reading