האם צריך לכתחילה לחומרא להיות שני דברים של כזית במשלוח מנות, או שכל המשלוח מנות יהי’ כזית או כביצה. או שאפשר אולי לשים 3 דברים שיחד יהיו כב’ זתים או כיוצ”ב?

  ראוי שכל אחת מה "מנות" תהא חשובה ומכובדת, ולפחות בשיעור "כזית" לכל אחד מהם. [ובדוחק, כזית לשניהם ביחד].   מקורות: שקו״ט באחרונים. וראה שיחת פורים ה'תשכ"ג. ז' אד"ש ה'תשל"ו. וראה מה שכתבנו בגליון…

Continue Reading