האם יש מינימום שיעור למשלוח מנות?

 

שאלה:

האם צריך לכתחילה לחומרא להיות שני דברים של כזית במשלוח מנות, או שכל המשלוח מנות יהי’ כזית או כביצה, או שאפשר אולי לשים 3 דברים שיחד יהיו כב’ זתים או כיוצ”ב?

 

מענה:

ראוי שכל אחת מה”מנות” תהא חשובה ומכובדת, ולפחות בשיעור “כזית” לכל אחד מהם [ובדוחק, כזית לשניהם ביחד].

 

מקורות:

שקו״ט באחרונים. וראה שיחת פורים ה’תשכ”ג. ז’ אד”ש ה’תשל”ו. וראה מה שכתבנו בגליון התמים אדר תשס״א הערה 5.

 

 

#3211