מי שעומד בסעודה בר״ח טבת ונמשכה סעודתו עד הלילה במוצאי ראש חודש, והדליק נר חנוכה, האם אומר יעלה ויבוא בברכת המזון?

  תשובה: אומר יעלה ויבוא.   מקורות: ראה בענין זה כאן: https://asktherav.com/24793-i-washed-shabbos-afternoon-then-continued-farbrenging-until-chatzos/ לענין עשאו לילה בתפלת ערבית, או בהבדלה, ומספק גם באמירת ברוך המבדיל אינו אומר רצה בברהמ״ז, עיי״ש. ושם,…

Continue Reading

ברכת שהחיינו לאשה שלא היתה בשעת ההדלקה ביום א’ דחנוכה ובעלה הדליק

  שאלה: אשה שלא היתה בשעת ההדלקה ביום א' דחנוכה ובעלה הדליק שלדינא אינה יכולה לברך את הברכות - האם מ"מ יכולה לברך ברכת "שהחיינו", או שמא יצאה יד"ח גם בברכת…

Continue Reading

מי שלא הספיק להדליק נר חנוכה לפני עלות השחר, האם נכון שידליק לאחר עלות השחר בלא ברכה?

  לא.    מקורות: סתימת כל הפוסקים שזמן הדלקה רק עד עלות השחר, ותו לא.  והשואל ציין בשאלתו שראה במשנ״ב הוצאת תפארת סי׳ תערב הע׳ 20, בשם בעל יבי״א, להדליק…

Continue Reading