הדלקת נרות בטנק מבצעים

 

שאלה:

לקחנו כמה בחורים טנק לנסיעה בימי חנוכה. אנו נוסעים במשך כמה ימים בכמה ערים, אוכלים ויושנים בטנק. 

האם אפשר לעצור באמצע נסיעה, להדליק נרות חנוכה ולהמשיך? 

ובאם לא, האם צריך לאכול איפה שמדליקים או לישון או שתיהם גם יחד? 

קיבלתי תשובה מהרב שעדיף להדליק במלון. 

למעשה אין לנו אפשרות לעצור במלון, ואנחנו יושנים בטנק כל לילה, וממילא יש 3 אפשרויות: א. להדליק בטנק בזמן שעוצרים לאכול. ב. בזמן שעוצרים לישון. ג. אפשר לעשות מאמץ ולאכול ולישון באותו מקום חניה. או שזה כלל לא משנה ואפשר גם לעצור להדליק ולהמשיך לנסוע. 

 

מענה:

יש עדיפות מסויימת שתהא בזמן שעוצרים לישון.

 

מקורות:

בשו״ת מהרש״ם ד, קמו לגבי רכבת שרכוב כמהלך, שלא נמצא בשום מקום שצ״ל בית קבוע למה שמצותו משום פרסו״נ אמנם גם במהרש״ם משמע קצת מדבריו שהוא משום פרסומי ניסא, ולא משום עיקר המצוה, והיינו שחייב לראות הנרות לפרסם הנס לעצמו, ולא מחמת גוף החיוב.

והנה גם בראשונים ראינו שיש אפשרות להדליק בספינה, ראה ארחות חיים חנוכה יח, כלבו. ועוד. אבל אינהו קאי עלה מצד החיוב לראות הנרות.

ואדרבה בכ״מ בראשונים – בסמ״ג ועוד – מפורש בטעם שבספינה מברך ברכת הרואה לפי שהוא בגדר אין לו בית. וי״מ כן גם בפירש״י – ראה שו״ת אג״מ יו״ד ג. יד, ה. ולכאו׳ מאי שנא משאר בית, ועכצ״ל כיון שאינו קבוע כבמזוזה (אא״כ נאמר שאינו מקורה – ראה מהרש״ם שם).

ועוד שמש״כ בראשונים שכתבו להדליק בספינה – התם שאני דמיא ממטי לה.

והנה בעיטור כתב שבעומד בקרון או בספינה מברך ברכת הרואה. ואין מכאן ראי׳ שאא״פ להדליק בקרון, שבדבריו איכא לפרושי נמי דהיינו שאין ביכולתו להדליק לפי שאין לו נר, וכדומה.   

והנה, אם נאמר שצ״ל בית קבוע עדיף שתהא מקום שכיבתו כבט״ז תרעז, ב.

 

 

#25260