אשה אחת סיימה את השנה אחר פטירת אביה ע”ה שאלה באם מותר לה להמשיך בהדלקת הנר למשך תקופה נוספת. האם יש בזה ענין כלל? מה כדאי לענות לה?

  שאין בזה שום מטרה וענין כ״א בל תשחית. ורצונה רק בשביל הענין הסטימנטלי. ועדיף שתעשה ענין בתומ״צ לעילוי הנשמה.     #5562 (1)

Continue Reading