שו”ע מסביר כ”ק אדה”ז למה לא להתחיל חזרת שמו”ע עם הש”ץ חוץ אם אין ברירה, היות שיצטרכו להגיד “נקדישך” ביחד עם הש”ץ. אבל לדידן שבין כך אומרים תמיד נקדישך, איך פוסקים לפועל?

  כ״כ כדבריו במסגרת השולחן. אבל שמועה רווחת בשם כ״ק אד״ש - ונדפס בקובצי ההערות- לעשות כבשו״ע. וכ״ה בשיחות קודש קודם הנשיאות ע׳ 182. אלא שצע״ג אם השמועה מדוייקת.  …

Continue Reading