לויתי מחבר שלי כמה דולרים, אנו לא זוכרים אם כבר החזרתי את החוב. האם אומרים שהמוציא מחבירו עליו הראי’?

  במלוה על פה, פטור מדיני אדם. אבל חייב לצאת ידי שמים.   טעמים ומקורות: לצאת ידי שמים - מהרשד״ם חו״מ א, הב״ד בש״ך עה, סה. אבל בש״ך כתב לדחות הראי׳ שצריך לציד״ש. ולש״ך…

Continue Reading