?האם יש מנהג חב”ד להחמיר כהרש”ל שלא לערב עם חלבי מה שבושל בנטל”פ נ”ט בר נ”ט?

  גם הרש״ל לא אסר מדינא ורק כתב שנהגו כן. ובנו״כ השו״ע הכריעו כולם להיתר. ולא ידוע לי על מקור ברור ע״ד מנהג אצלנו באופן אחר. וכמדומה ברור שמורי ההוראה…

Continue Reading

I have a Pareve bowl, and I mixed something that was hot and Pareve in it, but mixed it with a (clean) Milchig spoon, which I doubt has been used in the past 24 hours. (Almost sure it wasnt used in 24 hours) Is my bowl now Milchig? If yes, how do I kasher it?

  The bowl is still Pareve.   Sources: מה שחידש הש"ך בסי' צ"ד ס"ק ט"ו לענין קביעת תשמיש הוא כשהכף הוא בן יומו. וחומרא הוא והבו דלא לוסיף עלה.  …

Continue Reading