מי שנפלה ממנו הטלית גדול, אבל נשאר עליו עדיין טלית קטן, האם צריך לברך כשיחזור ויתעטף בטלית גדול?

  למעשה אין לברך.   מקורות: ראה שו״ע אדה״ז ח, כו. אמנם, כמה צדדים וספיקות בדבר: שהמנהג שלא לברך בנשמטו רצועות תפלין ממקומן. וכבר העיר בזה בהגהות רעק״א למג״א שם…

Continue Reading