זמן קריאת שמע לנשים

  שאלה: האם מצינו ענין לנשים להקפיד על זמן קריאת שמע ככל מ"ע שהזמן גרמא שיש נשים שמקיימות?   מענה: אף שלא ראינו נוהגות כך, יש מקום לזה להרוצות להדר…

Continue Reading

מה יעשה אחד שעצר ב”מי כמוכה” (כדי לחכות לעשירי למנין), ואח”ז התחיל שמונה עשרה מבלי לסיים עד גאל ישראל?

  אחרי תפלת העמידה יאמר ברכת אמת ויציב כולה.   טעמים ומקורות: שסדר הברכות אינו מעכב, וכן אם בירך ברכה אחת ללא השני׳ יצא במה שבירך - ראה שו״ע או״ח…

Continue Reading