מה יעשה אחד שעצר ב”מי כמוכה” (כדי לחכות לעשירי למנין), ואח”ז התחיל שמונה עשרה מבלי לסיים עד גאל ישראל?

  אחרי תפלת העמידה יאמר ברכת אמת ויציב כולה.   טעמים ומקורות: שסדר הברכות אינו מעכב, וכן אם בירך ברכה אחת ללא השני׳ יצא במה שבירך - ראה שו״ע או״ח…

Continue Reading