« go back

האם מותר להכין כוס קפה או לחפש ספר וכיו”ב תוך כדי אמירת קריאת שמע [קטנה]?

 

הסברת השאלה:

מה נחשב בכלל מלאכה האסורה בשעת אמירת קריאת שמע?

 

מענה:

כל זה אסור, שאסור לעשות אפילו תשמיש קל אפילו כשאינו מונעו מלכוון. ואין צריך לומר בדבר שצריך לשום לבו אליו.

 

טעמים ומקורות:

מותר רק לפועלים העוסקים במלאכה ורק בפרשה שני׳ משום ביטול מלאכה. וגם זה רק במלאכה שאינה דורשת תשומת לב. ובזה גופא – טעם ההיתר דמלאכה דומה לצורך מצוה. ומשמע, שהוא מחמת ההפסד שיייגרם לו באם יתבטל ממלאכתו במשך קריאת שמע.

אבל בשאר אופנים לא עדיף מקריצה ורמיזה. ואדרבה גרע מינה.

ראה קו״א סג, א. אדה״ז קפג, יד.

 

 

#18471 (1)

האם מותר להחזיק כוס קפה ביד בשעת אמירת קריאת שמע [קטנה]?