אשה אחת סיימה את השנה אחר פטירת אביה ע”ה שאלה באם מותר לה להמשיך בהדלקת הנר למשך תקופה נוספת. האם יש בזה ענין כלל? מה כדאי לענות לה?

  שאין בזה שום מטרה וענין כ״א בל תשחית. ורצונה רק בשביל הענין הסטימנטלי. ועדיף שתעשה ענין בתומ״צ לעילוי הנשמה.     #5562 (1)

Continue Reading

If someone is in the year of Aveilus after a parent, can they travel to Eretz Yisroel for a grandchild’s wedding? 

  You're allowed to go to the wedding. If you don’t usually travel overseas to your grandchildren‘s weddings, you should not travel now either.   See here at length: https://asktherav.com/what-parts-of-a-wedding-am-i-allowed-to-go-to-during-the-year-of-aveilus-i-have-a-first-cousins-wedding-who-i-am-very-close-with-and-would-like-to-go-even-for-short-while/…

Continue Reading