אני נוסע בלילה, האם מותר לי לצחצח את הנעליים כמה שעות לפני הנסיעה כשעדיין לא שקעה החמה. או שבזה לא אומרים שהיום הולך אחר הלילה?

  מותר.   מקורות: כללא כיילו לן בכ״מ לנקוט ד׳ ריה״ח בצוואתו כפשוטם, והבו דלא לוסיף, ולילה שלאחריו בודאי אינו בכלל היום. ולהעיר ממילי דחסידותא מג בסופו לענין חזרה מנסיעתו…

Continue Reading