תחילת ראי’ בין השמשות (לאחר שקיעה לפני צאת) מתי העונה? יום? או לילה? או שתיהם?

  לילה. ויש מחמירים לפרוש בב׳ העונות. וכדאי להחמיר.   מקורות: תלוי בהבנת הש״ך קפד, יג (ראה חוו״ד שם בביאורים ה. פרד״ר בשפתי חכם יג. ועוד. וראה שאילת משה לד,…

Continue Reading

שאלה: היה לה תפירות שאינם נמסות והלכה לטבול וחשבה שהתפירות שלה הם נמסות, לאחר יומיים מהטבילה התברר לה שהם תפירות שאינם נמסות. האם צריכה לחזור ולטבול?

  תשובה: אם מיירי בתפרים שאינם בולטים מעל העור, יש להתיר לכתחילה, כפי שהביא בשיעורי שבה״ל  קצח, יא ג, והתיר שם בשעת הדחק לחתוך את התפרים עד שיהיה החלק הנכנס בבשר…

Continue Reading

שאלה: אישה שכחה לסרוק שערות בערב שבת וליל טבילה חל בליל שבת האם מותר ע”י גוי?

  מענה: מותר. ונכון לומר לגוי לסרוק בנחת ולא להשיר נימין מדולדלים. ומה שהגוי יעשה עושה על דעת עצמו.   מקורות: נחלקו בזה. ובהקדם שבנוגע נטילת צפרניים ע״י גוי, נחלקו…

Continue Reading

שאלה: מדוע בכל רמ”ת לא מקילים משום ספק ספיקא, ספק צדדים, ספק אולי הגיע הדם מהבעל, כמו שמצינו במ”ר בסימן קצ”א ואז אולי תהיה מותרת לגמרי אף לגבי ז”נ?

  תשובה: אולי י״ל דהוי ס״ס בתרי גופי. ומהני רק להדעות שהיא איסור דרבנן ובדרבנן מקילים בתרי גופי. (ולכן לא תיקשי מספל, התם הוא דרבנן לכו״ע ובדרבנן להרבה דעות מקילים בתרי…

Continue Reading

האם מותר לאשה להסיר לק מציפורניה בשבת, אם שכחה להסיר מע”ש ויש לה טבילה בליל שבת?

  מענה: אף שמעיקר הדין מותר להסיר הלכה של הצפרניים, למעשה נהגו לחשוש שלא להסיר לפני טבילה, כשהצבע מושלם ואינו חוצץ. כשהצבע פגום - עדיף להסיר ע״י גויה. וכשאי אפשר…

Continue Reading

טבילה כדג

  שאלה: ילמדנו רבינו: מפני מה מורים לכל הנשים לטבול כדג? הרי בכל המקורות משמע דכ"ז הוא רק אם אינה יכולה לטבול כדרכה מפני שאין המים גבוהים דים. ומאגרות כ"ק…

Continue Reading