תחילת ראי’ בין השמשות (לאחר שקיעה לפני צאת) מתי העונה? יום? או לילה? או שתיהם?

  לילה. ויש מחמירים לפרוש בב׳ העונות. וכדאי להחמיר.   מקורות: תלוי בהבנת הש״ך קפד, יג (ראה חוו״ד שם בביאורים ה. פרד״ר בשפתי חכם יג. ועוד. וראה שאילת משה לד,…

Continue Reading

שאלה: היה לה תפירות שאינם נמסות והלכה לטבול וחשבה שהתפירות שלה הם נמסות, לאחר יומיים מהטבילה התברר לה שהם תפירות שאינם נמסות. האם צריכה לחזור ולטבול?

  תשובה: אם מיירי בתפרים שאינם בולטים מעל העור, יש להתיר לכתחילה, כפי שהביא בשיעורי שבה״ל  קצח, יא ג, והתיר שם בשעת הדחק לחתוך את התפרים עד שיהיה החלק הנכנס בבשר…

Continue Reading