האם מותר לחשב וסתות במקומות המטונפים. כי החישוב הוא ‘טכני’.

 

לא.

 

מקורות:

אף שהדעת נוטה שאי״ז כהרהור בד״ת ממש – יש להחמיר בזה, שהרי אמרו באבות שקינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה. ובפירוש דרך חיים למהר”ל הובא בתויו״ט שם, שלכך נקט קינין ופתחי נדה, כי אלו שניהם גם כן אינם רק חשבון וכו’, והיא דומה לתקופות וגמטריאות שהם ג”כ חשבון בלבד, ולכן אמר שקינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות. וראה גם תפא״י עד״ז שרק חשבונא בעלמא הן, ועכ״ז הן הן גופי הלכות התורה, שרשאי לעשות עיקר לימודו בהם. והעירני לזה הגר״א פרינץ שליט״א.

ולהעיר מכעי״ז שלימוד תקופות וחכמת ראיית הכוכבים מותר בביהכ״ס, ראה תוס׳ תענית ז, א ד״ה אף, מעירובין נה, א (וליתא אצלנו שם). דב״ר ח, ו. אבל חכמת ראיית הירח לא – ראה שו״ת הרד״ך בית טו, הובא בגליוני הש״ס שבת עה, א. וראה נתיבות עולם למהר״ל יד.

וראה בשו״ת שאילת יעב״ץ י בנוגע משקלי השמות והפעלים של לה״ק. והובא ברכ״י פה, יד ובמשנ״ב שם ה. ולדבריו גם בוסתות ליתסר שיבוא מתוך כך לחשוב בפרטי ההלכות. ויש לחלק.

ולסברת אור צדיקים שאין להרהר בשום צורך מצוה, ובבא״ח ש״א ויצא טז, שכל צרכי מצוה כצרכי צדקה ושבת אסור לחשב – וכבר כ״כ ביוסף אומץ האן דיני סעודה פב בשם דרך חיים לגבי הוצאות ת״ת והכנסת כלה – כש״כ כאן. אלא שהעירו דמאי שנא מחילול דמאי ושאר מצות בבית המרחץ. וראה שו״ת יבי״א ו יו״ד כט, ה.

ועד״ז מצינו בנוגע לתכנון בניית סוכה – שו״ת הלק״ט ב, כז. בית השואבה ד, הובא בכה״ח תרכה, יב. אלא שהם דיברו במחשב אורך ורוחב ושיעור הכשר. ובכה״ח סתם הדבר.

 

#32873


Add Comment

Your Email address will not be published