תחילת ראי’ בין השמשות (לאחר שקיעה לפני צאת) מתי העונה? יום? או לילה? או שתיהם?

  לילה. ויש מחמירים לפרוש בב׳ העונות. וכדאי להחמיר.   מקורות: תלוי בהבנת הש״ך קפד, יג (ראה חוו״ד שם בביאורים ה. פרד״ר בשפתי חכם יג. ועוד. וראה שאילת משה לד,…

Continue Reading

אם ראתה פעמיים בתוך כד חודש ללידה (בהפרש של שנה בערך) – האם שומר וסת הפלגה זה (של בערך שנה)?

  יש לחשוש לוסתות הללו.   טעמים ומקורות: ראה דגו"מ קפט, יב מהד"ת שהפלגה ארוכה מב' חדשים אין לחוש. והוא וחידוש גדול שאינו מובא במק"א. וכבר הקשו עליו שהוא נגד…

Continue Reading

אשה עם התקן שמונע לגמרי מחזור, טבעת, האם מחשבת ווסתות כרגיל? ומה עם כדורים

  ישנם כו"כ שיטות בדבר. לענ"ד יש לשמור את ימי החששות בשלושת החודשים הראשונים, בכדי לוודאות שההתקן או הגלולות אכן פועלים סילוק דמים. לאחר הפסקת הגלולה - יש לפרוש 24…

Continue Reading