שאלה: אנו קבוצה של תלמידים מחו”ל, שנמצאים כעת באה”ק. האם עלינו לשמור על יום טוב שני? ובאם כן, האם עלינו לעשות כך בצינעא או שניתן לעשות מנין ובפרהסיא?

  תשובה: לפענ״ד פשוט וברור ללא כל ספק שעליהם לשמור שני ימים. ומותר להם לקבוע מנין בציבור בפרהסיא. וכן גם לענין מלאכה אין צורך להחמיר לא להתראות בפניהם שאינו עושה…

Continue Reading