בתפילין שלי מצאו שפרשיות של תפילין של רש”י ור’ת הוחלפו ואינו יודע אם משעת היצירה נתחלף או לאחרי שהנחתים. מה עלי לעשות האם להשאירם כך או לשנותם כבתחילה?

  יש לסדרן מחדש כראוי.   מראי מקומות: אות חיים ושלום לד, יג. ודלא כשו״ת אבני חן ו. והנה, באות חיים ושלום שם מדבר בהוחלפו לאחרי שכבר הונחו כתיקונן, אבל…

Continue Reading