האם ילד מתחת לגיל בר מצווה יכול להניח לאנשים תפילין ב’מבצע תפילין’?

 

אין בכך שום חשש. והאיש שמניחים לו מברך.

אבל צריך ליזהר שאם פותחים תמיד את הקשר של התפלין של יד, שהקטן לא יהדק אותו מחדש.

ראה כאן:

Can a boy who is under Bar Mitzvah make a Kesher for Tefillin?

 

מקורות:

מפורש בע״ז לט, א שאשה קושרת לו. ויש שכתבו דלא מהני במניח לו מי שאינו בר חיובא וע״פ תוספות מנחות לו, א ד״ה משעת. הגמי״י ציצית א, ט. אלא שאינו מוכרח כלל מדבריהם שלמעשה אין להניח ע״י מי שאינו בר חיובא. וראה שו״ת אבנ״ז או״ח מ, ו. צפע״נ תפלין ד, ד. ועוד. ולפלא קצת, שלא הביאו, וכן כמה מהאחרונים שדנו בזה לא הביאו, דברי התוס׳ והגמי״י. ויש שכתבו שלא לברך מספק. וראה שו״ת שבט הלוי א, ח. ישורון יט ע׳ תקנח בשם הגריש״א. אבל להמבואר בלקו”ש ח”ט ע’ 257 (ובעיקר ההערה מדין ניקף, ראה גם גור ארי׳ יהודה דרוש ב לברמ״צ יא). אין נפק״מ אם הוא בר חיובא או לא. ויש בזה קיום מצות תפילין ממש. ולענין ברכה עכ״פ – ראה קו״א לשו״ע אדה״ז רסג, ג ד״ה ולא דמי. ונת׳ בארוכה בס׳ כרם מנחם והבה א, כג. וראה גם בשבילי הבבלי והירושלמי ע׳ 294 ואילך. דיני איטר נחמנסון ע׳ 99 ואילך. ודלא כהמבצעים כהלכתם ע׳ 64. וכבר העיר בזה בקובץ מגדל דוד לח ע׳ 161. וראה גם קובץ העו״ב ג׳ תמוז תשס״ט ע׳ 130. וראה הנסמן בבית מתתיהו גבאי ב, כה. ועיי״ש שבקטן עדיף שהוא בתורת מצוה. וכן העיר בקובץ העו״ב שם.

ומצאנו שהדבר מפורש בראשונים בשו״ת תרוה״ד קמ ובס׳ הפרדס לרבינו אשר בן חיים בהוצאת תשד״מ ע׳ קמו.

וראה באהבת אברהם אלברט ע׳ יא. פרי אליעזר פולק קשר תפלין ע׳ תקצט ואילך. ושקו״ט בכ״מ גם בקטן דהניח תפלין והגדיל בהיותן עליו, להדעות שמונים י״ג שנה מעל״ע, ראה הנסמן באוצר בר מצוה הכט סג. והיית לאיש שושן ע׳ כד ואילך.

 

 

#33734


Add Comment

Your Email address will not be published