שכחה להדליק נרות שבת

 

שאלה:

אישה קיבלה שבת ושכחה להדליק נרות האם יכולה להדליק נרות מדין קבלה בטעות?

(המדובר הוא בבחורה שהתחתנה לא מזמן ומנהגה להדליק נרות רק אחרי החתונה, ולא שמה לב). 

 

מענה: לא.

מקורות:

נוסף לזה שכמה חולקים על הט״ז תר, ב – בכ״מ כתבו שגם הט״ז לא התיר מלאכה דאורייתא. ובט״ז התיר רק מכח כל הטעמים. ובמילה שאני – שדוחה שבת. וכ״ה לשו״ת חכ״צ יא.כן יש סברא שרק במצוה דאורייתא התירו. וראה בשו״ת שו״מ דלקמן. ובשש״כ ב, מג הע׳  כתב, שהתיר רק בתק״ש הנוגע לכל הציבור. וראה שו״ת אג״מ ד, מט, ג שלא התיר רק בציבור מטעם אחר.

ומזה שבמט״א, הובא גם במשנ״ב תר, ז כתב להתיר רק יו״ד קולות (אם נפרש כפשוטו, ושאין הכוונה לל׳ קולות) – מוכח שאי״ז כטעות ממש, ורק שהתירו לו מחמת החיוב המוטל עליו.

גם בכ״מ מצינו בכמה דברים שלא הותרו מסברא הנ״ל.

לאידך, מצינו באחרונים שלא חילקו כנ״ל – שו״ת שנות חיים נ. ס׳ החיים תר. יד יצחק א, רמו. שו״מ תנינא ב, כד. תורה לשמה קיז.

ומ״מ בלא״ה לא שייך להתיר להדליק נרות מצד סברת הט”ז, שהרי אי״ז חיוב המוטל דוקא עלי׳, שבעלה יכול להדליק  ויכולה לעשות שליח שידליק, ומה שנהגו שדוקא נשים מדליקות – לא שייך להחשיב בשביל זה הקבלה כטעות. ואכן, כ״כ ליישב כמה מהנ״ל, במה שכתב הט״ז לאסור להדליק נר חנוכה כיון שאפשר ע״י אחר. ומ״מ נפק״מ בשאלתנו בגרה יחידי, שיש שכתבו – מהרש״ק שם – להתיר להדליק נ״ח, ולפ״ז הה״נ בשבת.

וראה עוד בשו״ת בצה״ח ד, צו, מה שהאריך.

 

#33630


Add Comment

Your Email address will not be published