שאלה: האם התפלין בכיס צריכים להיות זה בצד זה, של יד בצד של ראש, או אפשר גם זה מעל זה, של יד מעל של ראש?

 

תשובה:

המנהג בפועל זה בצד זה. ואין לשנות.

 

מקורות:

בשו״ע אדה״ז כח, ח ממג״א שם ד, שמהראוי הי׳ להניחן ש״ר מלמטה ועליו ש״י, אלא שאעפ״כ יש שנהגו זה אצל זה. ולהעיר שבמג״א שם הל׳ נהיגי עלמא, ולא יש שנהגו. ובמג״א הקשה על הב״ח שכתב ליתן ש״י למעלה, דלא נהירא, שאסור להניח על הש״ר. ושוב כותב ליישב דבריו. ומסיים שמשו״ה נהיגי עלמא לא כן. אבל אדה״ז ס״ל שבאמת ליכא קפידא, אלא שיש שנהגו. ולא נת׳ שם הטעם מדוע לנהוג כן. ואיך שיהי׳ למעשה כך המנהג.

אמנם, ראה סולת בלולה (בדברי חכמים פוחוביצר) כה, ט שאחר שהביא בשם כתבי האריז״ל להסיר התפלין אחר עלינו וכו׳ מסיים להניחם בכיס זה אצל זה פב״פ. והב״ד בכמה אחרונים. וברירא מילתא שמש״כ בשם כתבי האריז״ל קאי גם על אופן ההנחה בכיס, כדמוכח בדבריו כח, ג שמציין למש״כ בסי׳ כה בשם האר״י שלא להניח ש״י על ש״ר. ואם כוונתו למש״כ שם י, נמצא שג״ז כתב ע״ש האריז״ל. גם בשלמי ציבור דיני תפלין (כז, ב. ובמהדורת אהבת שלום ע׳ צא) כ״כ בשם האריז״ל. והמגי׳ ציין ליד אהרן כח, ונמצא שם בהגה״ט, בשם הרח״א (וכוונתו כנראה לבני חיי להר״ח אלגאזי, בהגה״ט כח, שכן ראוי לעשות ע״פ הקבלה. ובלקט הקציר הל׳ תפלין נז העתיק כן בשם הר״ח אבולעפיא. ולכאורה משגה הוא. ואולי פענוח הר״ת נעשה ע״י המדפיס), שכ״ה ע״ד הסוד. וראה גם חסל״א כח, ד: הטוב טוב ע״פ הפשט וגם ע״פ הסוד שיעשה הכיס רחב ויהיו מונחים זה אצל זה פב״פ ובעיניו יראה ליקח הש״י תחילה. ואכן, כ״ה בסידור האריז״ל לר׳ אשר בעלינו: בכיס זה אצל זה פב״פ כחתן וכלה. והובא בפתחי עולם כה, מ. וכ״ה בסי׳ הרמ״ז מכת״י תשע״ו בכוונת עלינו לשבח ע׳ רצז: זה אצל זה כחתן לקראת כלה פנים בפנים. ובסידור הר״י קאפיל: וע״פ האמת אינו כן רק צריך שיניחם זה אצל זה בשוה. וראה בשלחן הטהור כח, ב: כחתן אצל הכלה. אבל להעיר שבהיכל הקדש לרמב״ם אלבאז, ו, במהדו״ח ע׳ עד, שגם הוא מהמקובלים, כתב ליתן ש״ר למטה וש״י למעלה.

ולכאורה בשו״ע אדה״ז שם הביא המנהג דזה אצל זה בב׳ כיסין ולא בכיס אחד. והוא כנראה ע״פ המג״א שנהגו לסמן הכיסים, ומוכח דקאי בשתים. וראה לבו״ש ומחה״ש ועוד. ולכאורה לדידן שיש נרתיק ג״ז בגדר כיס.

ולאו מילתא זוטרתי היא, שכן מצינו בגודל מעלת ההנחה בכיס, בערוגת הבשם לר״א בר׳ עזריאל ב ע׳ 78, שמפרש בירושלמי שמברך על ההנחה בכיס ״על הנחת תפלין״.

 

 

#24951