שאלה: האם התפלין בכיס צריכים להיות זה בצד זה, של יד בצד של ראש, או אפשר גם זה מעל זה, של יד מעל של ראש?

  תשובה: המנהג בפועל זה בצד זה. ואין לשנות.   מקורות: בשו״ע אדה״ז כח, ח ממג״א שם ד, שמהראוי הי׳ להניחן ש״ר מלמטה ועליו ש״י, אלא שאעפ״כ יש שנהגו זה…

Continue Reading