האם יש בעי’ לומר מי שברך לבעל המפטיר אחרי מפטיר מצד הפסק בין המפטיר להפטרה?

  מותר אם יש בזה צורך, ובפרט שהוא לצרכי הוצאת ביהכ״נ. וכן המנהג. ואין לשנות המנהג.   מקורות: ראה כאן: https://asktherav.com/13764-when-the-one-receiving-maftir-has-to-bentch-hagomel-when-exactly-should-he-do-so/ וראה שו״ת שיח יצחק ב, לז. ושם דן מחמת ההפסק בין…

Continue Reading