האם יש בעי’ לומר מי שברך לבעל המפטיר אחרי מפטיר מצד הפסק בין המפטיר להפטרה?

  מותר אם יש בזה צורך, ובפרט שהוא לצרכי הוצאת ביהכ״נ. וכן המנהג. ואין לשנות המנהג.   מקורות: ראה כאן: https://asktherav.com/13764-when-the-one-receiving-maftir-has-to-bentch-hagomel-when-exactly-should-he-do-so/ וראה שו״ת שיח יצחק ב, לז. ושם דן מחמת ההפסק בין…

Continue Reading

בהכנסת הס”ת לארון קודש לאחר קריאת התורה, האם עדיף לעבור בין כל המתפללים שיוכלו לנשק הס”ת או שעדיף ללכת (מימין) בדרך הקצרה?

  כשמוליכים הספר תורה מארון הקודש לבימה הולכים בצד ימין אף שהיא דרך ארוכה, וכשחוזרים חוזרים בשמאל, בצד השני. וי״א לילך בדרך הקצרה יותר, וכשחוזרים - בדרך השניה, שבמילא ארוכה…

Continue Reading