ילמדנו רבינו, בענין “חייב אדם לומר בלשון רבו”, מה הם גדרי החיוב (לא רק ע”פ מדת חסידות וכדו’) בהלכה בפו”מ?

  האם רק בלימוד (כהמובן בפשטות ממתני') ובתפילה (ראה אג"ק חי"ג ד'תקב), או גם בעניני חול וכו'?   תשובה: לא הובא ברמב״ם ברי״ף ובשו״ע וכו׳ וגם לא נזכר בפוסקים. ואינו…

Continue Reading