במצב הנוכחי, לא שמעתי קריאת התורה מש”פ ויקהל עד ש”פ אמור. השבוע אי”ה יהי’ לי הזדמנות לשמוע. מהי הסדר בזה (האם משלימים כל הפרשיות וכו’)? לאידך א’ ממכירי שמע פ’ אמור אבל לא שמע שאר הספרים, האם להשלים השבוע כל הסדרות?

  אף שיש מקום להתיר להשלים גם יותר מב׳ פרשיות וגם בב׳ ספרים, ראה כאן: https://asktherav.com/tashlumin-of-krias-hatorah-due-to-the-coronavirus-outbreak-forcing-shuls-to-close/#.Xr0iJehRL-E.link  לא נ״ל נכון בנדו״ז מחמת טירחא דציבורא, שספק גדול אם מוחלים בכגון דא. וגם…

Continue Reading

When davening without a minyan (such as now during the covid-19 pandemic), is it halachically preferable to daven together with other people, such as the members of one’s own household? If so, is there any difference in this regard between men or women or children?

  Preferably daven with two or three other men.   ראה בארוכה בית אלקים שער התפלה יא מקו״ח להחו״י קכד בקיצור הלכות יא ד״ה ישוב. וצ״ע מש״כ שם לברך י״ח…

Continue Reading