נולדה בת הבוקר. האבא בבית רופאים בש”ק. אין מנין בכלל באיזור. איך קוראים שם להבת? מי שבירך ביחידות בבית רופאים? או לעשות שליח לקרוא שם על יד ספר תורה בהמנין?

  לעשות שליח לקרוא שם על יד ספר תורה בהמנין כנהוג.   מקורות: ראה לקו"ש חי"ד ע' 250, חי"ב ע' 182, אג"ק חכ"ב ע' ר"ס ועוד, ובקונטרס שמא גרים פרק…

Continue Reading

בעידן נגיף הקורונה, יש הרבה שמועות על אמצעי הגנה בדמות של ויטמינים שונים וכן לגרגר חומץ ומי לימון וכדו׳. האם זה מותר לעשות בשבת? 

  להגנה מותר.   מקורות: ה״ז דומה לוויטמינים שהאג"מ או"ח ג, נד, וציץ אליעזר יד, נ, ועוד מתירים אם לוקחים אותם רק להגנה ולא להתחזק (ודלא כשש"כ לד הע׳ פה…

Continue Reading