בעידן נגיף הקורונה, יש הרבה שמועות על אמצעי הגנה בדמות של ויטמינים שונים וכן לגרגר חומץ ומי לימון וכדו׳. האם זה מותר לעשות בשבת? 

 

להגנה מותר.

 

מקורות:

ה״ז דומה לוויטמינים שהאג”מ או”ח ג, נד, וציץ אליעזר יד, נ, ועוד מתירים אם לוקחים אותם רק להגנה ולא להתחזק (ודלא כשש”כ לד הע׳ פה (אא״כ בתוספי מזון) ועוד, שאוסרים בכל ענין). ובמילא ה”ה שאר דברים שעושים להגנה, ואף לגרגר חומץ (שבכלל אסור אם מתכוין לרפואה, שו”ע אדה״ז שכח, לח-לט). ובשו״ת תשוה״נ ג, קד שבמנינו שכולם אוכלים ויטמינים עדיף טפי. וראה בצי״א שם עוד צירופי היתר. ובסו״ד: ומדי דיוננו בנוגע ללקיחת תרופות בשבת, יש לדעתי להזהר מלהפריז בחומרות בזה, וחשוב לדעת ולהזכיר מ”ש בשו”ת רדב”ז ח”ג סי’ אלף ס”ח, ומביא זאת בשם גדולי הראשונים, דהך איסורא משום שחיקת סמנין היא גזירה דרבנן בעלמא היא וקולא טפי מאמירה לעכו”ם ומשום שבות דרבנן ואפילו מאמירה לעכו”ם בשבות דרבנן עיין שם, ורמז מזה בקצרה גם בביאור הלכה שם לסעי’ ל”ז ד”ה וכן אם יעו”ש, ומוסף ע”ז לעיין בספרי צ”א ח”ח סי’ ט”ו פרק ט”ו מ”ש מקום להקל עוד ביותר על בזה”ז דאין מצוי שחיקת סממנים ולא בקיאים בזה עיין שם, ולכן אין לגבב בזה חומרות כפי שראיתי לכמה מאחרוני זמנינו אשר למעשה קולות המה בהונשמרתם, ועלינו ללכת בזה בעקבות שיטת השו”ע בזה יעו”ש בביאו”ה ד”ה וכן אם בסוה”ד עיין שם וד”ל.

אבל אין להתיר מטעם ספק סכנה, כיון שאינו רפואה ידועה, שם סעיף ב.

 

#11673