נשאלתי במי שבטעות העביר הפרשה שמו״ת ושכח לומר ברכת התורה לפני׳, ונפשו בשאלתו אם צריך להעביר הסדרה עוד פעם?

  תשובה: לא.   מקורות: הנה, בכלל במי שלמד ללא ברכה״ת, חקרוה שרים אם קיים מצות ת״ת - ראה שו״ת דבר אברהם א, טז בשם הגרא״ו שהברכה מעכבת המצוה, וע״פ…

Continue Reading

האם מותר לאשה להסיר לק מציפורניה בשבת, אם שכחה להסיר מע”ש ויש לה טבילה בליל שבת?

  מענה: אף שמעיקר הדין מותר להסיר הלכה של הצפרניים, למעשה נהגו לחשוש שלא להסיר לפני טבילה, כשהצבע מושלם ואינו חוצץ. כשהצבע פגום - עדיף להסיר ע״י גויה. וכשאי אפשר…

Continue Reading

ידוע חידושו של המשנ”ב להקפיד לומר ויכולו בשנים מדין עדות. האם יש בירור ומקור לענין מנהג חב”ד בזה?

  למעשה, המנהג הפשוט שאין מקפידים לומר ויכולו עם אדם נוסף, אלא נוהגים שאומרים זאת בעמידה.   מקורות: ע"פ דברי אדה"ז בקו"א סי' רסח כפשטות דברי המ”א (סק”י שם) שביחיד שייך…

Continue Reading

אדם שנתקע לו אוכל בשיניים בליל שבת. האם מותר לו לנקות את השיניים עם חוט דנטלי אם יודע בבירור שיצא דם.

  לא.   מקורות: אף שיש מתירים משום פס״ר דלא ניח״ל בדרבנן - הרי כמה סתירות בד״ז. ובכ״מ מוכח לאסור גם בתרי דרבנן. ואף שמצינו בכ״מ להתיר במקום צער, שלא העמידו…

Continue Reading

האם מותר בשבת להטמין קדרה שחומה פחות מיד סולדת, (אבל עדיין לא צוננת) במגבת וכדומה, ולשים על גבי קדרה חמה שאינה על גבי האש?

  לא.   מקורות: ראה מג״א רנז, יד בדא״פ. ובשוע״ר שם ט הב״ד במוסגר. ומשמע דמספקא לי׳, כדרכו בקודש בכגון דא שכל ספק הכניס בחצע״ג. וכן הביא במשנ״ב בשעה״צ כט…

Continue Reading