בעידן נגיף הקורונה, יש הרבה שמועות על אמצעי הגנה בדמות של ויטמינים שונים וכן לגרגר חומץ ומי לימון וכדו׳. האם זה מותר לעשות בשבת? 

  להגנה מותר.   מקורות: ה״ז דומה לוויטמינים שהאג"מ או"ח ג, נד, וציץ אליעזר יד, נ, ועוד מתירים אם לוקחים אותם רק להגנה ולא להתחזק (ודלא כשש"כ לד הע׳ פה…

Continue Reading

ראיתי מובא שמותר לבקש מגוי להדליק את המזגן ע”י שינוי – בכך שידליק ע”י כפית. האם זה נכון גם לפי דעת רבינו הזקן?

  שאלה: כתוב בספר פניני הלכה: "לצורך מצוות עונג שבת וכדי להסיר צער גדול, מותר לבקש מהגוי להדליק את המזגן. אלא שהואיל ויש סוברים שהדלקת מזגן אסורה מהתורה (לעיל יז,…

Continue Reading