שאלה: לפי הטעם שהאיסור בקידוש לבנה בשבת משום רקידה, והאיסור הוא אפילו רקידה בלא הרמת רגלים. מדוע העולם רוקדים בשבת שבע ברכות וכדומה?

  מענה: אינו דומה.   מקורות: הנה כטעם הנ״ל לגבי קידוש לבנה, כ״ה במשנ״ב תכו בשעה״צ יב. וקשה לומר שזהו הטעם להמנהג, שהרי בראשונים וקדמונים הובאו טעמים אחרים לגמרי. וטעם…

Continue Reading

שאלה: אישה שכחה לסרוק שערות בערב שבת וליל טבילה חל בליל שבת האם מותר ע”י גוי?

  מענה: מותר. ונכון לומר לגוי לסרוק בנחת ולא להשיר נימין מדולדלים. ומה שהגוי יעשה עושה על דעת עצמו.   מקורות: נחלקו בזה. ובהקדם שבנוגע נטילת צפרניים ע״י גוי, נחלקו…

Continue Reading