מה הדין אם מצאתי בשבת תשמישי קדושה או כתבי הקודש, סידור, שיחת השבוע ברחוב? האם מותר ובאיזה אופן לטלטל בשביל להציל אותם מביזיון?

  המוצא כתבי קודש וכדומה ברה"ר בשבת, ישאר לידם לשמור אותם עד מוצ"ש ואז יכניס אותם לרה"י. ואם אינו יכול לישאר וחושש שיבואו לידי בזיון (דהיינו בזיון גדול או שיתקלקל…

Continue Reading