האם מותר בשבת להטמין קדרה שחומה פחות מיד סולדת, (אבל עדיין לא צוננת) במגבת וכדומה, ולשים על גבי קדרה חמה שאינה על גבי האש?

  לא.   מקורות: ראה מג״א רנז, יד בדא״פ. ובשוע״ר שם ט הב״ד במוסגר. ומשמע דמספקא לי׳, כדרכו בקודש בכגון דא שכל ספק הכניס בחצע״ג. וכן הביא במשנ״ב בשעה״צ כט…

Continue Reading