האם מותר להשהות בשבת קדרה (שלא נתבשלה כמאכל בן דרוסאי) אם השליך לתוך חתיכת בשר עוף חי (כמובן מיד לפני השבת), או שההיתר אמור רק בבשר בהמה?

  ההיתר אמור גם בבשר עוף. אבל אם במציאות תתבשל כבר לסעודת הלילה, וכן הוא בדרך כלל בימינו, אי אפשר לסמוך על זה.   מקורות: פשוט דקדרה חייתא היינו גם…

Continue Reading

האם מותר בשבת להטמין קדרה שחומה פחות מיד סולדת, (אבל עדיין לא צוננת) במגבת וכדומה, ולשים על גבי קדרה חמה שאינה על גבי האש?

  לא.   מקורות: ראה מג״א רנז, יד בדא״פ. ובשוע״ר שם ט הב״ד במוסגר. ומשמע דמספקא לי׳, כדרכו בקודש בכגון דא שכל ספק הכניס בחצע״ג. וכן הביא במשנ״ב בשעה״צ כט…

Continue Reading