האם מותר להשהות בשבת קדרה (שלא נתבשלה כמאכל בן דרוסאי) אם השליך לתוך חתיכת בשר עוף חי (כמובן מיד לפני השבת), או שההיתר אמור רק בבשר בהמה?

  ההיתר אמור גם בבשר עוף. אבל אם במציאות תתבשל כבר לסעודת הלילה, וכן הוא בדרך כלל בימינו, אי אפשר לסמוך על זה.   מקורות: פשוט דקדרה חייתא היינו גם…

Continue Reading