?מהו גדר תואר לחם

  שאלה: מתחבט הנני מאד בגדר תואר לחם. האם אפשר להגדיר בדיוק מהו גדר תואר לחם.   מענה: הארכנו בזה קצת ב12872. וראה גם 22249. 1434. https://asktherav.com/12872-can-mezonos-wraps-be-considered-mezonos-also-for-a-baal-nefesh/ https://asktherav.com/22249-hebrew-bracha-on-burekas/ https://asktherav.com/1434-is-lasagna-considered-pas-bread/   והנה, העדר…

Continue Reading

Does one first say a Bracha on Shivas Haminim or Shehechenyanu fruit If both equally wanted?

  Whichever you would like.   Sources: דנו בזה אחרוני זמננו. וראה גם עובר אורח לאדר״ת קעד - ע׳ קצג. וטעמו מחמת שמרובה בברכות.  וכבר העירו דלא אישתמיט להזכיר ד״ז…

Continue Reading

מי שבשבת לא רגיל לשתות יין בתוך הסעודה האם כששותה צריך לברך או לא כיון שהיין לפניו ועשה קידוש?

  שאלה: מי שבשבת לא רגיל לשתות יין בתוך הסעודה האם כששותה צריך לברך או לא כיון שהיין לפניו ועשה קידוש? השאלה בדוקא באופן שהיין לפניו על השולחן.   מענה:…

Continue Reading