שלחתי בערב פסח טופס אלקטרוני של מכירת חמץ, כעת אני רואה שמשום מה המייל לא נשלח. מה דין המכירה וכל החמץ שבה?

  קשה לי להתיר חמץ גמור בכגון דא, שאפילו באונס גמור אסור חמץ שעבר עליו הפסח. אמנם, בשטר כתוב שמוכרים גם לאלו שנאבדו כתבי הרשאה שלהם, אבל לא פשוט לסמוך…

Continue Reading

תשובה הלכתית בענין מכירת חמץ וחמץ שעבר על הפסח

  שאלה: לאחדשו"ט ראיתי שכב' ינאם הערב בעניני מכירה ע"י אינטערנעט. סידרתי פה בעירנו המכירה עם גוי בהשעה הנכונה. כשגמרנו המכירה אמרתי להגוי שגם כלול בהמכירה מה שיגיע יותר מאוחר…

Continue Reading

שאלה בעניני נישואין

  שאלה: אני עומד בקשר רציף עם יהודי שמתקרב מאד ליהדות. וכעת הוא עומד בפני בעיה הלכתית וצריך פתרון: מדובר ביהודי ישראלי שנמצא כיום בקשר עם בחורה ישראלית (יהודיה כמובן) שמתקרבת יחד איתו…

Continue Reading

If a person forgot to count Sefira at night and he remembered only during Bein Hashmashos of the next day, can he continue counting in the remaining nights with a Bracha? I’ve seen people explaining the Alter Rebbe’s opinion in his Shulchon Aruch in different ways…

  He may continue counting with a Bracha.   טעמים ומקורות: לפענ״ד הסופר בין השמשות יכול להמשיך לספור, וכדעת הפוסקים שג״ז ס״ס, וה״ט כיון שמעיקר הדין קייל״ן שגם בהפסק יום…

Continue Reading