תשובה הלכתית בענין מכירת חמץ וחמץ שעבר על הפסח

  שאלה: לאחדשו"ט ראיתי שכב' ינאם הערב בעניני מכירה ע"י אינטערנעט. סידרתי פה בעירנו המכירה עם גוי בהשעה הנכונה. כשגמרנו המכירה אמרתי להגוי שגם כלול בהמכירה מה שיגיע יותר מאוחר…

Continue Reading

If a person forgot to count Sefira at night and he remembered only during Bein Hashmashos of the next day, can he continue counting in the remaining nights with a Bracha? I’ve seen people explaining the Alter Rebbe’s opinion in his Shulchon Aruch in different ways…

  He may continue counting with a Bracha.   טעמים ומקורות: לפענ״ד הסופר בין השמשות יכול להמשיך לספור, וכדעת הפוסקים שג״ז ס״ס, וה״ט כיון שמעיקר הדין קייל״ן שגם בהפסק יום…

Continue Reading