שאלה: היה לה תפירות שאינם נמסות והלכה לטבול וחשבה שהתפירות שלה הם נמסות, לאחר יומיים מהטבילה התברר לה שהם תפירות שאינם נמסות. האם צריכה לחזור ולטבול?

  תשובה: אם מיירי בתפרים שאינם בולטים מעל העור, יש להתיר לכתחילה, כפי שהביא בשיעורי שבה״ל  קצח, יא ג, והתיר שם בשעת הדחק לחתוך את התפרים עד שיהיה החלק הנכנס בבשר…

Continue Reading

שאלה: אישה שכחה לסרוק שערות בערב שבת וליל טבילה חל בליל שבת האם מותר ע”י גוי?

  מענה: מותר. ונכון לומר לגוי לסרוק בנחת ולא להשיר נימין מדולדלים. ומה שהגוי יעשה עושה על דעת עצמו.   מקורות: נחלקו בזה. ובהקדם שבנוגע נטילת צפרניים ע״י גוי, נחלקו…

Continue Reading

האם מותר לאשה להסיר לק מציפורניה בשבת, אם שכחה להסיר מע”ש ויש לה טבילה בליל שבת?

  מענה: אף שמעיקר הדין מותר להסיר הלכה של הצפרניים, למעשה נהגו לחשוש שלא להסיר לפני טבילה, כשהצבע מושלם ואינו חוצץ. כשהצבע פגום - עדיף להסיר ע״י גויה. וכשאי אפשר…

Continue Reading

טבילה כדג

  שאלה: ילמדנו רבינו: מפני מה מורים לכל הנשים לטבול כדג? הרי בכל המקורות משמע דכ"ז הוא רק אם אינה יכולה לטבול כדרכה מפני שאין המים גבוהים דים. ומאגרות כ"ק…

Continue Reading

ליל טבילה במוצאי תענית אסתר ליל קריאת המגילה. איך תנהג האשה? האם יכולה לטבול קודם מגילה? אם כן, האם זה הדרך הנכון?

  אם אפשר לשמוע מגילה תחילה ברוב עם ואח״כ לטבול, עדיף כך.   טעמים ומקורות: בשו״ת חוקי חיים ז, או״ח פח, ב כתב שיש דין קדימה לטבילה שלא להרחיק חפיפה…

Continue Reading