האם יש ענין לומר שיר המעלות (לפני ברכת המזון) בכל יום, גם כשאומרים תחנון (האם היתה כזאת הנהגה בתומכי תמימים)?

  המפורש בסידור אדה״ז - לומר על נהרות בבל ביום שאומרים בו תחנון - ידוע. וכ״ה בכל סידורי חב״ד שהודפסו ע״י ובפיקוח רבותינו נשיאינו. וכ״ה כהוראה למעשה בהיום יום יו״ד…

Continue Reading

This that we say Ana Bichoach Blachash (quietly) on Friday evening, does it also apply to the Ana Bichoach of Sefiras Ha’omer on Friday night? Does it apply to Ana Bichoach throughout the year too, in Korbanos, Kriyas Shema etc?

  Only during Kabolas Shabbos.   כמפורש בהיום יום ב׳ סיון. ואין לך בו אלא חידושו. וראה גם ליקוט מספר מנהגים מוגה בתשורה סוסובר תשע״ז. וראה קצוה״ש סי' עז בבדה״ש…

Continue Reading