מה הדין אם הבעל קריאה טעה וקרא במגילה ב’אמרם תחת כ’אמרם, או קרא ב’פניהם תחת ל’פניהם?

  אינו צריך לחזור ולקרות המגילה עוד הפעם. אבל אם לא גמר הפסוק נכון לחזור ולקרוא כדבעי.   מקורות: ראה בשו״ע או״ח סי׳ תר״צ סעי׳ ט״ו ובמג״א ס״ק ט״ז. ובמקו״ח להחו״י שם שצ״ע אם יצא בשינוי קרי וכתיב והביא…

Continue Reading

ליל טבילה במוצאי תענית אסתר ליל קריאת המגילה. איך תנהג האשה? האם יכולה לטבול קודם מגילה? אם כן, האם זה הדרך הנכון?

  אם אפשר לשמוע מגילה תחילה ברוב עם ואח״כ לטבול, עדיף כך.   טעמים ומקורות: בשו״ת חוקי חיים ז, או״ח פח, ב כתב שיש דין קדימה לטבילה שלא להרחיק חפיפה…

Continue Reading