תליית המגילה באויר

 

שאלה:

בתמונה המצו”ב מפורים תשמ”ט נראה אד”ש כשהוא גולל את המגילה באויר.

האם מכאן ניתן להסיק שלא סבירא ליה הזהירות המובאת בפרי מגדים (משב”ז סתר”צ סק”י) שגלגול המגילה הוא גנאי כתבי קודש, אף אם אינה נוגעת בקרקע אלא תלויה? או שיש הסבר אחר?

 

מענה:

אין ראי׳ ומכמה טעמים:

א. אולי נפלה המגילה קצת תוך כדי גלגול. ודוחק. ונראה ברור מהתמונה שהיא בכוונה תחילה.

ב. יסוד דברי הפמ״ג – והביאו גם במשנ״ב סקנ״ו וכה״ח ס״ק קג – הוא ע״פ הדין בשו״ע או״ח שנב. והנה, בשו״ע שם מיירי שמונחת כך ולא באופן שהוא רק לפי שעה, תוך כדי גלגול. וגם דברי הפמ״ג איכא לאוקמי הכי,  שלא תישאר במשך הקריאה תלוי׳. והכי מסתבר דהרי קאי התם בדיני הקריאה ושופשטה כאגרת. ועלה קאמר – מד׳ הא״ר בשם שכנה״ג – שמ״מ יזהר שלא תהא נגררת ע״ג קרקע, ויתירה מזו גם לא תלוי׳ באויר. אבל אין להוכיח מכאן לאסור איסר לגלגל באופן כזה.

ג. אבל באמת, אעיקרא דמילתא, תמוה לי קצת, שהרי בשו״ע או״ח שם הבזיון הוא שמוטלת באויר רה״ר, ולא בעצם הענין שמונחת תלוי׳ באויר, וכמ״ש אדה״ז שם ס״ג: שהספר מוטל כך ברשות הרבים שזהו בזיון לו. וא״כ בכגון דא אין כאן בית מיחוש. ובמהרי״ל הל׳ פורים – ע׳ תכז – בשינויי נוסחאות מוכח שלא הקפידו גם בתלוי׳ ונגררת ע״ג קרקע אם יש טלית על הקרקע. וכן מוכח בבא״ח הל׳ פורים ד שכתב להניח כסא שתהא נגררת עליו.

אלא שלכאו׳ נמצא כבר כן במס׳ סופרים פ״ג הי״ב – ראה מקרא סופרים שם. ערוה״ש יו״ד רפב, ז. אבל בנחלת אריאל ומעון אריות ועוד פי׳ באו״א שהס״ת נמצא על הכסא, או שתלוי׳ לגמרי. וגם לפי׳ הראשון אין לה״ר לגבי שאר ספרים, וכש״כ במגילה.

ובכל אופן, בנדו״ד במגילה והוא רק בעת הגלגול ודאי לית לן בה.

 

 

#13376