האם מותר לקנות מצוות בס”ת של הרבי מכספי מעשר? במיוחד שסתם מצוה אפשר לקבל בחינם ב770, ורק בהידור מצוה ס”ת ומנין מיוחד עולה כסף רב.

  מותר לקנות עליות בבית הכנסת מדמי מעשר כספים, ובתנאי שכך הי' בדעתו בעת קניית המצוה.   מקורות: ראה ש''ך יו''ד סי' רמט ס''ק ג. ובבאר הגולה שם שאינו חולק…

Continue Reading