רבנו הזקן כותב (בכמה מקומות) שיעור גדול למיל – שעה וחומש, אבל בסדר הכנסת שבת כותב שהוא שעה ושלוש חומשין, האם יש להקל לשעה וחמש?

  תשובה: לשאלתו בשיעור מיל בסדר הכנסת שבת - לא נכתב בסדר הכנסת שבת שהוא 96 דקות.   מראי מקומות: כבר כתבו כמה שהסברא שהשיעור 96 דקות היא טעות דמוכח,…

Continue Reading

Is it okay to designate the start of a Minyan after Zman Tfilla but before Chatzos where we would be having a Chassidus Shiur preceding the Minyan which starts before Zman Tfilla?

  It’s fine.   Sources: ראה שו״ע אדה״ז פט, ז, שלימוד ברבים מותר לפני תפילה שזכות הרבים דבר גדול אפילו נמשך בלימודו עד שזמן תפילה עובר. ושם ב, שמותר לכתחילה…

Continue Reading

האם אפשר להתחיל להתפלל מעריב מיד אחרי השקיעה ולקרוא קריאת שמע שוב פעם אחרי צאת הכוכבים?

  המנהג המקובל בליובאוויטש הוא להתפלל ערבית בלילה ולא מבעוד יום, ואפילו אם יצטרך להתפלל ביחיד. במקום שהמנין מורכב ממקורבים וכדומה, ואי אפשר להתפלל במנין בלילה, יש מקום להקל שהמנין…

Continue Reading