רבנו הזקן כותב (בכמה מקומות) שיעור גדול למיל – שעה וחומש, אבל בסדר הכנסת שבת כותב שהוא שעה ושלוש חומשין, האם יש להקל לשעה וחמש?

  תשובה: לשאלתו בשיעור מיל בסדר הכנסת שבת - לא נכתב בסדר הכנסת שבת שהוא 96 דקות.   מראי מקומות: כבר כתבו כמה שהסברא שהשיעור 96 דקות היא טעות דמוכח,…

Continue Reading

Is it okay to designate the start of a Minyan after Zman Tfilla but before Chatzos where we would be having a Chassidus Shiur preceding the Minyan which starts before Zman Tfilla?

  It’s fine.   Sources: ראה שו״ע אדה״ז פט, ז, שלימוד ברבים מותר לפני תפילה שזכות הרבים דבר גדול אפילו נמשך בלימודו עד שזמן תפילה עובר. ושם ב, שמותר לכתחילה…

Continue Reading