תחילת ראי’ בין השמשות (לאחר שקיעה לפני צאת) מתי העונה? יום? או לילה? או שתיהם?

  לילה. ויש מחמירים לפרוש בב׳ העונות. וכדאי להחמיר.   מקורות: תלוי בהבנת הש״ך קפד, יג (ראה חוו״ד שם בביאורים ה. פרד״ר בשפתי חכם יג. ועוד. וראה שאילת משה לד,…

Continue Reading

רבנו הזקן כותב (בכמה מקומות) שיעור גדול למיל – שעה וחומש, אבל בסדר הכנסת שבת כותב שהוא שעה ושלוש חומשין, האם יש להקל לשעה וחמש?

  תשובה: לשאלתו בשיעור מיל בסדר הכנסת שבת - לא נכתב בסדר הכנסת שבת שהוא 96 דקות.   מראי מקומות: כבר כתבו כמה שהסברא שהשיעור 96 דקות היא טעות דמוכח,…

Continue Reading