אם המנין מתפלל לפני הנץ, האם עדיף להתפלל בציבור או לחכות עד נץ החמה

 

אם לא תתבטל תפלת הציבור עי״ז, עדיף להתפלל ביחיד בזמנה מלהתפלל בציבור לפני הנץ החמה.

ומכל מקום, נכון לבוא לתפלת הציבור ולשמוע קדיש קדושה וברכו וכו׳. ומה טוב, אם יוכל להתפלל כותיקין, ובתנאי שלא יפריע לכוונת התפלה.

 

מקורות:

נחלקו בכיו״ב בנוגע לתפלת ותיקין ביחד או אחר הנה״ח בציבור איזה מהם עדיף. ולכמה דעות תפלה כותיקין עדיף. וכן מורים דברי צוואת הריב״ש טז. וכש״כ בנדו״ז שי״א שתפלתו כשרה רק בדיעבד. וכפשטות ד׳ הרמב״ם תפלה ג, א. שם ז. וכ״כ בשו״ת הרמב״ם רנה. וראה שו״ת מנח״י ט, י. ליבון הלכות ע׳ קיט. ובפרט אם הוא לפני שהאיר המזרח. וראה בארוכה כאן:

I need to be at work before 8am. May I Daven before Netz or should I work out a different arrangement with my work?

משא״כ בתפלה ביחיד שכשרה לכו״ע. וכ״כ למעשה בשו״ת שאילות שמואל יב, עיי״ש שהוכיח כן מד׳ תר״י ורמב״ן במלחמות. ובמתפלל כותיקין עדיף טפי, שבזה להרבה דעות בלא״ה עדיף מתפלה בציבור. וראה שו״ת פרי יצחק א, ב.

וראה הנסמן בשו״ת יבי״א ט, או״ח קח, מה. הלכה ברורה פט בבירור הלכה ג. אז״נ יא, כו. אג״מ או״ח ד, ו. אבני ישפה יד, א.

וכשתתבטל תפלת הציבור – פשוט שה״ז בגדר שעהד״ח. וראה הליכות שלמה ה, יג. ע״פ משנ״ב רלג, יד. (ויש שכתבו שגם ביטול תפלה בציבור, אף שהמנין יתקיים, הוא בגדר שעהד״ח – ראה אול״צ ב, ז, ד. וראה גם ישכיל עבדי ה, י. ויש שכתבו לצרף הסברא שגם לפני הנה״ח הוא לכתחילה – ראה גם פרי יצחק שם. אג״מ שם. וצ״ע שבכ״מ מוכח שהוא בדיעבד. ויש שכתבו להתפלל בציבור כהתפלה ביחידות מפריע לכוונה – ראה שו״ת שרה״מ ב, סו. וראה תשוה״נ א, סז. אלא שאצל חסידים מצינו בד״כ לאידך גיסא שתפלה בכוונה גוברת על תפלה בציבור).

ומצינו שהקפידו להתפלל בזמנה – מנחה לפני שקיעה״ח – אף גם אם יתפלל עי״ז ביחידות – ראה לקו״ד א ע׳ 79.

 

 

#17228