האם זה שהקפידו חסידים בטבילת עזרא, הוא רק לגבי תפלה (שמו”ע) או גם לגבי ברכת השחר והמפיל, וקריאת שמע קטנה?

  מענה: הרבה הקפידו גם בשאר ברכות. וכל שכן בקריאת שמע קטנה.  כמובן, כל זה כשאפשר. ולא לדחות ח״ו ק״ש בזמנה. או ברכת המפיל.   מקורות: ראה המצויין אצלנו כאן…

Continue Reading

האם מותר להתפלל וללמוד עם בגדים שמלוכלכים בזרע, אם אין לי זמן ללכת למקוה ולהחליף בגדים?

  לפי ההלכה היבישה מותר. אבל ממדת חסידות יש להחליף הבגד - שו״ע אדה״ז עו, ד. על בשרו - עליו לרחוץ המקום אם נתייבשה לפני התפלה. אבל אם לחה היא…

Continue Reading