נאנס ולא היה יכול לקרות את המגילה בי”ד האם יסע לעיר מוקפת

 

שאלה:

חולה בן פרוז שלא קרא את המגילה ביום י”ד, האם יתאמץ ויסע לעיר מוקפת חומה כדי שיתחייב לקרוא כמוקפים, ובזה יתקן את מה שלא קרא ביום י”ד, או שמא אינו חייב להתאמץ ולנסוע?

 

תשובה:

בין כך יש לו לקרוא המגילה בט״ו.

 

מקורות:

שו״ע או״ח סי׳ תרפ״ח סעי׳ ח׳, ובמג״א סקי״ב ומשנ״ב סקכ״ג שאינו מברך (משא״כ להט״ז סק״ט).

 

 

#12815