שאלה: היה לה תפירות שאינם נמסות והלכה לטבול וחשבה שהתפירות שלה הם נמסות, לאחר יומיים מהטבילה התברר לה שהם תפירות שאינם נמסות. האם צריכה לחזור ולטבול?

  תשובה: אם מיירי בתפרים שאינם בולטים מעל העור, יש להתיר לכתחילה, כפי שהביא בשיעורי שבה״ל  קצח, יא ג, והתיר שם בשעת הדחק לחתוך את התפרים עד שיהיה החלק הנכנס בבשר…

Continue Reading