האם מותר להשהות בשבת קדרה (שלא נתבשלה כמאכל בן דרוסאי) אם השליך לתוך חתיכת בשר עוף חי (כמובן מיד לפני השבת), או שההיתר אמור רק בבשר בהמה?

 

ההיתר אמור גם בבשר עוף. אבל אם במציאות תתבשל כבר לסעודת הלילה, וכן הוא בדרך כלל בימינו, אי אפשר לסמוך על זה.

 

מקורות:

פשוט דקדרה חייתא היינו גם בעוף, שסתם בשר כולל גם עוף, ומוכרח גם מדהזכירו שאין ירק בכלל, וליפלוג וליתני בדידה – בבשר גופא, ולא אישתמיט בשום דוכתא לחלק, וקייל״ן בכללי הפוסקים שבדבר הרגיל הו״ל לפוסקים להשמיענו. ואין לחלק חילוק חדש וכו׳. וכ״ה להדיא במשנ״ב רנד, יב.

ועכ״ז, בימינו נפל הך התירא בבירא. בבשר עוף עכ״פ שרגיל שתתבשל במהירות עד לסעודת הלילה. וכבר נתעורר בזה בחוט שני שבת כו, ב – ע׳ קט. וראה 10234:

Can I put up a crockpot with chicken and rice 20 minutes before Shabbos?

והארכנו בכללות הענין דקדרה חייתא בימינו כאן:

Cooking a Cholent right before Shabbos

 

 

#28535