ברית מילה בערב שבת

 

שאלה:

א. מהו הזמן הכי נכון לעשות ברית מילה בערב שבת?

ב. והאם יש הקפדה שדווקא עשרה ישתתפו בסעודה אם עושים הסעודה קודם חצות?

 

מענה:

א. הברית והסעודה מוקדם ככל האפשר, משום כבוד שבת, נוסף לכך שזריזין מקדימין למצוות ובפרט במילה. והמנהג לעשות בשחרית. ועכ״פ – מצוה קודם שעה עשירית.

ראה שו״ע אדה״ז רמט ה-ז. משנ״ב שם יג. ובקצוה״ש סי׳ סט בבדה״ש ח.

ב. טוב שלא לאכול בסעודה זו – אם היא סעודה גדולה של משתה – אלא מנין מצומצם, חוץ מן השייכים לסעודה, דהיינו הקרובים הפסולים לעדות, וחוץ מבעלי הברית, שהם אבי ואם הבן, המוהל והסנדק. [בכלל, נוהגים לקחת מנין לסעודת מילה – שו״ע יו״ד רסה רמ״א יב].

מג״א רמט, ו בשם השל״ה שהביא מרבו. אדה״ז שם ז ובקו״א שם א. אבל בשלחן הטהור שם ו-ח כתב שכשעושה בבוקר לפני חצות – יכול להזמין אפילו אלף אלפים, עיי״ש טעמו. וכמדומה שכן המנהג. ונראה, ולאו מטעמי׳, שלפי הנהוג, שעושים סעודה קטנה כרגילותו, והסעודה היא בבוקר, אין טעם להחמיר, שגם לולא המצוה אין כאן בית מיחוש. ובלא״ה, בקו״א כתב דהיכא דלא נהוג לא נהוג, שאין חיוב להנהיג כן, אף אם ראוי לנהוג כן. 

 

 

#28091