לשמוע ברכת ספירת העומר מאשתו

 

שאלה:

טעיתי במנין הספירות ונודעתי רק לאחר שגמר היום ובמילא איני יכול לספור בברכה. השאלה היא, באם יש בכל זאת ענין לשמוע הברכה מזוגתי תי’, או באם אין בזה תועלת ונכלל ב”מנוח שהלך אחר אשתו”.

 

מענה:

דבר נכון הוא באם אפשר לשמוע מאחר ולא מאשתו.

 

מקורות:

לשמוע מאחר – א״ר תפט, כד. משנ״ב תפט, לז. שם בשעה״צ ה.

ולא מאשתו – ראה עד״ז שו״ע אדה״ז רצו, יט. ובעניננו, פמ״ג תפט בא״א א. והיינו שגם אם קיבלו כחובה אי״ז בגדר חובה ממש. וראה הליכות ביתה יט, ג בפי׳ הפמ״ג תפט, דקאי לענין ברכה דייקא. וראה גם פמ״ג יז בא״א ב לענין ברכה בציצית.

 

 

#28094